Između dva rata

Kratki period između dva velika stradanja