Ćira danas ispred Ćirinog muzeja i kafane “Ćira”-

Muzejski Ćira na mostu
Pogled preko reke iz ćirine parne mašine