812

Početak useljenja, mešanje urbanog i prigradskog na Trgu, “partizanskom svetilištu”
811
813