Bitka na Kadinjači

2267
Priprema za polazak Radničkog bataljona
Priprema za polazak Radničkog bataljona

Učitelj Dušan Jerković, komandant bataljona, u prvu odbrambenu liniju postavio je Radnički bataljon, ispred njega jedno odeljenje sa benzinskim flašama, a izjutra 29. novembra jedan kamion dovukao je na Kadinjaču top 75 M-12, bez nišanskih sprava. Dan je bio hladan i maglovit. Nije bilo vremena da se borci ukopaju, zemlja je bila smrzla. Oko 10 časova se pojavila nemačka motorizovana kolona i otvorila vatru po padinama Kadinjače. Dve kolone su sasvim opkolile Radnički bataljon, čiji su borci brzo ginuli, a oko 14.30 bitka je prestala. Nemački izveštaj je bio kratak: da se “69. pešadijski puk 342. pešadijske divizije sukobio oko 13 časova sa jakim neprijateljem, koji je, uz podršku artiljerije, napadnut i odbačen uz velike gubitke – preko 240 mrtvih, a zaplenjen je jedan mitraljez, 2 puškomitraljeza i jedan top sa municijom”. Utvrđena su imena 108 poginulih iz Radničkog bataljona i jedinica koje su im bile pridodate. Posle ove bitke Nemci su ušli u Užice i tu ostali sve do kraja rata.