1057

Moleri Spasoja Rajkovića Cara ispisuju firmu na radnji fotografa Ilije Lazića
1058