. Voz Ćira

Ćira danas ispred Ćirinog muzeja i kafane “Ćira”-
Vozne karte posle prolaska konduktera
Prva ćirina fotgrafija u boji u našem kraju